10 Jaar geleden begon ik als zelfstandig fotograaf. Wat een avontuur...
De eerste foto maakte ik vol trots tijdens het North Sea Jazz Festival.
Ontelbare reizen, mooie klanten, spannende opdrachten en wijze lessen hebben mij gebracht naar waar ik nu sta.
De reis ging van buiten naar binnen.
Zoeken en ontdekken wat ik als fotograaf en vooral als mens voor waarde kan toevoegen en vangen in beeld.
Elke keer kom ik uit bij dezelfde conclusie. Mensen zichzelf laten zien, hoe interessant en hoe mooi ze zijn. 'Mirroring life' Want iedereen verdient het om te stralen!

Laten we samenwerken! Of wil je een mooie print aan de muur?
Ann-Sophie Falter annsophiefalter@gmail.com 0610110551
Privacy verklaring

Over Buildyourimage.nl
Buildyourimage.nl gevestigd in Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.buildyourimage.nl
Telefoon: +31 6 10110551
Ann-Sophie Falter is de eigenaar en Functionaris gegevensbescherming van Buildyourimage.nl. Zij is te bereiken via annsophiefalter@gmail.com
Buildyourimage.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-Voor- en achternaam
-E-mailadres
-Telefoonnumer
-Foto's
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via annsophiefalter@gmail.com dan verwijderen wij deze informatie.

Buildyourimage.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Verzenden van onze incidentele nieuwsbrief
-Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-Om goederen en diensten bij je af te leveren
–Het afhandelen van uw betaling
–U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
–Om onze foto producten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Buildyourimage.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Buildyourimage.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen
–Uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres worden verkregen via een contactformulier of boekingsformulier dat u invult via de website en dat per e-mail bij mij binnenkomt.
-Voor offertes, facturen en boekhouding gebruik ik Excel. In offertes en facturen gebruik ik uw naam en eventueel adresgegevens.
-De foto’s die ik in opdracht van u maak, worden verzonden via WeTransfer en zijn opgeslagen op een externe harde schijf.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Buildyourimage.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Omdat wij je gedurende een langere periode de mogelijkheid willen bieden om foto’s na te bestellen bewaren we je naam en email adres en de fotobestanden voor een periode van maximaal 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Buildyourimage.nl verstrekt geen informatie aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Buildyourimage.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Buildyourimage.nl. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar annsophiefalter@gmail.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Buildyourimage.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Buildyourimage.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via annsophiefalter@gmail.com

Back to Top